REGULAMIN SERWISU | UŻYTKOWNICY I USŁUGOBIORCY

Pobierz pdf: REGULAMIN SERWISU WP – UŻYTKOWNICY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.wybieram-polske.org prowadzony jest przez Fundację INTELIGENTNY START z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53 – 611, ul. Strzegomska 2 – 4, NIP: 7412125128, REGON: 281436998, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435392.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz osób fizycznych (Użytkowników i Usługobiorców) za pośrednictwem strony internetowej www.wybieram-polske.org

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługobiorcę, o czym mowa w §2 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

4. Definicje:

 •  Usługodawca – Fundacja INTELIGENTNY START z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53 – 611, ul. Strzegomska 2 – 4, NIP: 7412125128, REGON: 281436998, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435392,
 •  Serwis – tematyczny serwis internetowy, zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,
 •  Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (student, absolwent), korzystająca za pośrednictwem utworzonego Konta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą,
 •  Użytkownik – osoba, która nie posiada Konta w Serwisie i korzysta jedynie z niepełnej funkcjonalności Serwisu,
 •  Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników, zwanymi w niniejszym Regulaminie Usługobiorcami. Status Pracodawcy może uzyskać każdy przedsiębiorca lub podmiot prowadzący zorganizowaną działalność zarobkową lub niezarobkową, posiadający w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych,
 •  Usługi – ogół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie na rzecz Usługobiorców i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,
 •  Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 •  Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,
 •  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Za jego pośrednictwem Usługobiorca może publikować wybrane informacje dotyczące historii jego edukacji, przebiegu kariery zawodowej oraz innych umiejętności.

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Usługobiorcą lub Użytkownikiem,

 •  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800),
 •  Adres elektroniczny – oznaczenie Systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres

poczty elektronicznej (adres e-mail),

 •  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
  i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy Systemami teleinformatycznymi,w szczególności poczta elektroniczna,
 •  CV – curriculum vitae, czyli życiorys zawodowy Usługobiorcy, który za pomocą odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie Serwisu Usługobiorca może udostępnić na swoim Koncie,
 •  Aplikacja – zgłoszenie kandydatury Usługobiorcy na wybrane stanowisko pracy, którego dotyczy określona oferta pracy, zamieszczona w Serwisie przez Pracodawcę,
 •  Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany

adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

5. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Użytkownika i Usługobiorcę do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.), przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.

6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika i Usługobiorcy, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców są nieodpłatne.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Serwisu jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 4. Rejestracja jest wymagana w celu m.in. aplikacji na poszczególne oferty pracy oraz załączenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Serwisie.
 5. REJESTRACJA:

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu lub używając Aplikacji i wypełniając Formularz rejestracji,

2. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji, następujących danych:

 • login/adres e-mail,
 • imię i nazwisko,
 • kraj pochodzenia.

3. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

4. Korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów,

5. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po

6. kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta, 6. Rejestracji można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
7. KONTO:

Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Usługobiorcy Konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę,

 •  Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu e-mail i hasła dostępu,
 •  Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail,
 •  Usługobiorca może założyć tylko jedno Konto, a jego udostępnianie osobom trzecim jest

niedozwolone.

Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta.

 •  Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 •  Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego Adresu elektronicznego, który stanowi formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.

8. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS, O KTÓRYCH

MOWA W §1 PKT 4 f), POLEGA NA:

 •  umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,
 •  udostępnieniu wyszukiwarki ofert pracy zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądania orazsortowania według różnorodnych kryteriów,
 •  umożliwieniu Aplikacji na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie przez Pracodawców,

umożliwieniu komunikacji z określonym Pracodawcą, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu,

prowadzeniu Newslettera.

 •  Usługi, o których mowa w pkt 9 c), d), dostępne są wyłącznie dla Usługobiorców.
 •  Usługobiorca ma prawo do Aplikacji swojej kandydatury tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy zamieszczoną w Serwisie przez Pracodawcę.

9. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY:

 •  Użytkownik może korzystać z dostępnych mu funkcjonalności Serwisu, dla których nie jest konieczna akceptacja niniejszego Regulaminu,
 •  Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługobiorcę,
 •  Umowa o świadczenie Usług zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi. Usługobiorca samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać,
 •  Umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie, przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym,
 •  Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
 •  Żądanie usunięcia Konta Usługobiorcy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.§3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I. Obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 3. Niedozwolone jest umieszczanie oraz przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Niedozwolone jest umieszczanie oraz przesyłanie przez Usługobiorcę treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.
 5. Usługobiorca korzystający z Usług, zobowiązany jest do powstrzymania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

II. Prawa Usługobiorcy

 1. Usługobiorca w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu ma prawo do odpowiedniej konfiguracji swojego Konta.
 2. Za pośrednictwem utworzonego Konta, Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy, odpowiednio:
 1. edytować informacje o sobie, w szczególności wskazać uczelnię, której Usługobiorca jest studentem lub absolwentem, kierunek oraz lata studiów, znajomość języków, interesujące branże, krótki opis swojej osoby, etc.
 2. zamieścić swoje zdjęcie profilowe,
 3. udostępnić swoje CV w formie określonej przez Usługodawcę.

3. Usługobiorca może zamieścić w Serwisie wyłącznie swoje zdjęcie, umożliwiające jego

rozpoznanie. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, w obrębie Serwisu.

 1. Usługobiorca ma prawo do retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Dopuszczalne jest kadrowanie.
 2. Warunkiem zamieszczenia CV jest wyrażenie zgody na jego udostępnianie Pracodawcom, korzystającym z Usług Serwisu. Zamieszczenie CV Usługobiorcy może być uzależnione od wypełnienia określonych pól na Koncie Usługobiorcy.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.wybieram-polske.org. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników i Usługobiorców przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Użytkownik i Usługobiorca, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Usługobiorców, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom i Usługobiorcom lub wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z okoliczności, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Każdy Użytkownik i Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@inteligentny-start.org wszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Usługobiorcy mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@inteligentny-start.org.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, o których mowa w §2 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane przez Usługodawcę Pracodawcom w celu prowadzonej przez nich rekrutacji na określone stanowiska pracy. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie Pracodawcom jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorców, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Usługobiorcy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§6. REKLAMACJE

 1. Użytkownik i Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Użytkownika lub Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika lub Usługobiorcy reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Usługobiorcę.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e- mail: kontakt@inteligentny-start.org.
§7. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Pracodawców lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy treści znajdujących się w Serwisie.
 3. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu były zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemniej jednak Usługodawca nie odpowiada i nie autoryzuje treści umieszczanych i przesyłanych przez Usługobiorcę lub Pracodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 •  jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 •  za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 •  informacje oraz materiały zamieszczone w Serwisie Usługodawcy przez Pracodawców lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy,
 •  podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz informacji,

nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Usługobiorcy korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika lub Usługobiorcę w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących norm, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi

odpowiedzialności.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2015 roku.