REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG | PRACODAWCY

Pobierz w pdf: REGULAMIN SERWISU WP – PRZEDSIĘBIORCY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.wybieram-polske.org prowadzony jest przez Fundację INTELIGENTNY START z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53 – 611, ul. Strzegomska 2 – 4, NIP: 7412125128, REGON: 281436998, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435392.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługobiorcę, o czym mowa w §2 rozdziale III niniejszego Regulaminu.

3. Definicje:

– Regulamin – niniejszy dokument tzw. umowa adhezyjna, będąca wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.), określającym ogólne prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy oraz zasady i sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem strony internetowej www.wybieram-polske.org

– Usługodawca – Fundacja INTELIGENTNY START z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53 – 611, ul. Strzegomska 2 – 4, NIP: 7412125128, REGON: 281436998, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435392,

– Serwis – tematyczny serwis internetowy, zawierający informacje m.in. na temat ofert pracy oraz kariery i edukacji potencjalnych Kandydatów, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,

– Usługobiorca – przedsiębiorca tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu m.in. umieszczenia Ogłoszeń i nawiązania kontaktu z potencjalnymi Kandydatami na pracowników. Usługobiorcą nie może być konsument w myśl art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

– Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (student, absolwent), korzystająca z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi Pracodawcami, zwanymi w niniejszym Regulaminie Usługobiorcami,

– Usługi – ogół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie na

rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin,

– Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

– Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,

– Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Za jego pośrednictwem Usługobiorca może m.in. zarządzać opublikowanymi Ogłoszeniami oraz nadsyłanymi Aplikacjami,

– Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Usługobiorcą,

– System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800),

– Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy Systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna,

– Ogłoszenie – opublikowane w Serwisie przez Usługobiorcę za pomocą formularzy dostępnych na stronach Serwisu oferty pracy, zaproszenia do Aplikacji i składania CV przez Kandydatów oraz inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem Serwisu,

– CV – curriculum vitae, czyli życiorys zawodowy Kandydata, który za pomocą odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie Serwisu Kandydat załącza do swojej Aplikacji lub udostępnia w ramach swojego konta,

– Aplikacja – zgłoszenie Kandydata na wybrane stanowisko pracy, którego dotyczy określone Ogłoszenie o pracę, zamieszczone w Serwisie przez Usługobiorcę,

– Strony – Usługodawca, Usługobiorca,

– Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem

Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.), przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia je go pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

I. REJESTRACJA:

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Serwisu jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu.

Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji, następujących danych:

– login/adres e-mail,

– imię i nazwisko,

– nazwę firmy,

– Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 telefon kontaktowy.

4. Usługobiorca dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz

nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Usługobiorcę w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta.

Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu e-mail i hasła dostępu.

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra

osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.

Usługobiorca może założyć tylko jedno Konto.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do Konta.

II. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Usługobiorców, o których mowa w §1 pkt 3 f), polega na:

– umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie,

– możliwości umieszczania w Serwisie Ogłoszeń o pracy i tym samym otrzymywania Aplikacji

od zainteresowanych Kandydatów,

– możliwości zapoznania się ze statystykami zgłoszeń i odsłon opublikowanego Ogłoszenia,

– udostępnieniu wyszukiwarki Kandydatów zarejestrowanych w Serwisie, sortowania ich kont

według różnorodnych kryteriów oraz możliwości zapoznania się z informacjami o Kandydatach,

 umożliwieniu komunikacji z wybranymi Kandydatami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu,

 prowadzeniu Newslettera.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców są nieodpłatne.

III. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY:

Akceptacja Regulaminu jest tożsama z zawarciem Umowy o świadczenie Usług, o których mowa w rozdziale II pkt 1 niniejszego paragrafu.

Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie Usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.

Umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie, przez którąkolwiek ze Stron ze skutkiem natychmiastowym.

Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta poprzez wysyłanie żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@inteligentny-start.org

5. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorcy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

§3. ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ

1. Usługobiorca w celu korzystania z możliwości umieszczania Ogłoszeń w Serwisie Usługodawcy zobowiązany jest do odpowiedniej konfiguracji swojego Konta.

2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy udostępnianie za pośrednictwem Serwisu Ogłoszeń

o pracy.

W celu publikacji Ogłoszenia, Usługobiorca wypełnia odpowiedni formularz dostępny w Serwisie, w którym należy wskazać m.in.: typ oferty (praca/staż), czas jej trwania, branżę, nazwę i opis stanowiska, wymagania oraz opiekuna.

Ogłoszenie publikowane jest w wybranym przez Usługobiorcę spośród dostępnych, dziale Serwisu.

Niedozwolone jest umieszczanie Ogłoszeń przez Usługobiorcę o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

Niedozwolone jest umieszczanie Ogłoszeń sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych,

nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń Usługobiorców, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem Serwisu oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługodawca może wstrzymać publikację Ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Usługobiorcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Usługobiorcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

Zabrania się zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń, które są niezgodne z rzeczywiście oferowanymi Kandydatom warunkami pracy lub wymagają od Kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat.

Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego Ogłoszenia należy wyłącznie do Usługodawcy.

Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatu lub układu graficznego Ogłoszenia przesłanego przez Usługobiorcę. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym oraz aby nie wprowadzały potencjalnych Kandydatów w błąd.

Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego Ogłoszenia, po uprzednim

zawiadomieniu Usługobiorcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu go do samodzielnej zmiany treści lub kategorii Ogłoszenia.

13. Usługobiorca nie może zamieszczać w Serwisie Ogłoszeń pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji

zatrudnienia, outsourcingu pracowników etc.

14.Wielokrotne Ogłoszenia Usługobiorcy dotyczące jednego stanowiska pracy nie będą publikowane.

15. W celu podniesienia skuteczności zamieszczanych Ogłoszeń, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do ich publikacji w dowolnych mediach lub środkach masowego przekazu, o ile nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Za pośrednictwem utworzonego Konta, Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy, odpowiednio:

– edytować informacje o sobie, w szczególności wprowadzić dane kontaktowe, wskazać branże w której działa Usługobiorca, stronę www oraz pokrótce opisać działalności firmy,

– zamieścić logo firmy w formie określonej przez Usługodawcę.

3. Usługobiorca może zamieścić w Serwisie wyłącznie swoje logo, umożliwiające rozpoznanie firmy. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego Konta w obrębie Serwisu.

4. Niedozwolone jest umieszczanie oraz przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze

erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

Niedozwolone jest umieszczanie oraz przesyłanie przez Usługobiorcę treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.

Usługobiorca korzystający z Usług, zobowiązany jest do powstrzymania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Wszelkie próby działań Usługobiorców, sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą skutkować usunięciem Konta Usługobiorcy lub jego blokadą.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.

Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Usługobiorcę oraz kontroli treści Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie przez Usługobiorcę.

W przypadku Ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie Ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Usługobiorcę drogą elektroniczną.

Usługodawca uprawniony jest ponadto do usunięcia Ogłoszenia Usługobiorcy w przypadku ustalenia, iż jest on nierzetelnym pracodawcą lub że Ogłoszenie jest fikcyjne i może stwarzać uzasadnione zagrożenie dla potencjalnego Kandydata.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Usługobiorców, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń,

swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Usługobiorcom lub wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z okoliczności, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Każdy Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@inteligentny-

start.orgwszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorcy, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 , poz. 883).

Usługobiorcy mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@inteligentny-start.org.

Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, o których mowa w §2 rozdziale II niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe Usługobiorcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Usługobiorcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorców znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§7. REKLAMACJE

Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we

wskazanym zakresie.

4. Usługodawca powinien zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 21 dni od zgłoszenia.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez

Usługobiorcę.

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e- mail: kontakt@inteligentny-start.org

§8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Usługobiorcy lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.

Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy treści znajdujących się w Serwisie.

Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz

karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby treści, w tym Ogłoszenia

Usługobiorców udostępniane za pośrednictwem Serwisu były zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemniej jednak Usługodawca nie odpowiada i nie autoryzuje umieszczanych Ogłoszeń i przesyłanych treści przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz innych informacji,

b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa ,

c) informacje oraz materiały zamieszczone w Serwisie Usługodawcy przez inne podmioty publikujące w Serwisie za zgodą Usługodawcy,

d) utworzenie Konta Usługobiorcy, przez osoby nieposiadające do tego odpowiedniego umocowania Usługobiorcy,

e) nieprzestrzeganie przez Usługobiorców postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności i prawdziwości informacji podawanych przez Kandydata

na każdym etapie korzystania przez niego z Serwisu, w szczególności zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

Wyłączną odpowiedzialność za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem świadczonych przez Usługodawcę Usług, ponosi Usługobiorca

Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką Usługodawca, Kandydat lub osoba trzecia poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności.

Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Usługobiorcę w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu.

Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Ponadto Usługodawca nie będzie ponosił względem Usługobiorcy odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Usługobiorcy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak

najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.wybieram-polske.org.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2015 roku.